Strona główna

INFORMACJA dotycząca wydawania żywności przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Tomyślu

Posted by on 8 paź 2015 in Aktualności | Comments Off

W dniach 12 (po­nie­dzia­łek) ‚14 (środa) i 15 ( czwar­tek) paź­dzier­nika br. w godz. 8:00 – 12:30 bę­dzie wy­da­wana żyw­ność w ra­mach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Po­moc Żyw­no­ściowa 2014–2020. Pod­pro­gram 2015. Żyw­ność  wy­da­wana bę­dzie w ma­ga­zy­nie  Za­rządu Re­jo­no­wego PCK w No­wym To­my­ślu, ul. Po­znań­ska 5 na pod­sta­wie li­sty spo­rzą­dzo­nej przez Ośro­dek Po­mocy Spo­łecz­nej w No­wym Tomyślu. Dy­rek­tor Ośrodka Po­mocy Spo­łecz­nej Da­nuta...

read more

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu serdecznie zaprasza rodziców do udziału w warsztatach „Szkoła dla rodziców”

Posted by on 15 wrz 2015 in Aktualności | Comments Off

Ro­dzina sta­nowi pod­sta­wowe śro­do­wi­sko wy­cho­waw­cze, wy­wiera naj­więk­szy wpływ na kształ­to­wa­nie się oso­bo­wo­ści dziecka. Jest waż­nym ele­men­tem pro­cesu wy­cho­wa­nia, so­cja­li­za­cji oraz pra­wi­dło­wego roz­woju psy­cho­fi­zycz­nego czło­wieka. Dzięki ro­dzi­nie dziecko na­wią­zuje pierw­sze kon­takty z ludźmi, po­znaje i uczy się wzor­ców oso­bo­wych. Ro­dzina za­spo­kaja pod­sta­wowe po­trzeby bio­lo­giczne i psy­chiczne dziecka, do­star­cza mu wiele po­zy­tyw­nych, jak rów­nież ne­ga­tyw­nych do­świad­czeń, stwa­rza­jąc...

read more

Seniorzy na Jarmarku Chmielo — Wiklinarskim

Posted by on 10 wrz 2015 in Dom Dziennego Pobytu | Comments Off

Seniorzy na Jarmarku Chmielo — Wiklinarskim

Przy oka­zji trwa­ją­cego Jar­marku Chmielo-Wikliniarskiego oraz III Świa­to­wego Fe­sti­walu Wi­kliny i Ple­cion­kar­stwa, swoje sta­no­wi­sko mieli rów­nież nasi Se­nio­rzy. W dniach 21 — 23 sierp­nia 2015 r. Se­nio­rzy pro­mo­wali w for­mie wy­stawy swoje prace przed więk­szą pu­blicz­no­ścią, aby po­ka­zać co udało się im zro­bić, po­dzie­lić się swo­imi „ ak­tyw­no­ściami”, a przede wszyst­kim po­ka­zać, jak cie­kawe, piękne i uroz­ma­icone może być ży­cie Se­niora. Była to do­sko­nała oka­zja, na za­pre­zen­to­wa­nie spo­łecz­no­ści...

read more

Darmowy angielski dla dzieci w ramach KDR

Posted by on 5 sie 2015 in Aktualności, Rodzina 3+ aktualności | Comments Off

Darmowy angielski dla dzieci w ramach KDR

Dar­mowy in­ter­ne­towy kurs j. an­giel­skiego dla dzieci or­ga­ni­zo­wany w ra­mach KDR. To szansa dla dzieci zwłasz­cza z ma­łych miej­sco­wo­ści. In­for­ma­cje i za­pisy: http://www.minimu.pl/cpr. Za­ję­cia trwają 12 mie­sięcy. Udział w za­ję­ciach jest cał­ko­wi­cie bezpłatny. Pro­jekt or­ga­ni­zo­wany jest w ra­mach ak­cji: Wszyst­kie pol­skie dzieci mó­wią po angielsku Or­ga­ni­za­to­rzy: Fun­da­cja Pe­trus i Aka­de­mia Mini...

read more

Wycieczka nowotomyskich seniorów do Sarbinowa

Posted by on 1 sie 2015 in Aktualności, Dom Dziennego Pobytu | Comments Off

Wycieczka nowotomyskich seniorów do Sarbinowa

W dniach 19.06 – 26.06.2015r. uczest­nicy Domu Dzien­nego Po¬bytu oraz za­przy­jaź­nieni se­nio­rzy z No­wego To­my­śla uczest­ni­czyli w au­to­ka­ro­wej wy­cieczce kra­jo­znaw­czej do Sar­bi­nowa. Po­dróż roz­po­częła się wcze­śnie rano i upły­nęła w mi­łej at­mos­fe­rze. Po do­tar­ciu na miej­sce i za­kwa­te­ro­wa­niu w Ośrodku Wy­po­czyn­ko­wym Po­li­tech­niki War­szaw­skiej wy­ciecz­ko­wi­cze udali się na pierw­szy spa­cer pro­me­nadą ko­rzy­sta­jąc przy tym z do­bro­czyn­nego dzia­ła­nia jodu. Po­mimo nie­sprzy­ja­ją­cej po­gody...

read more
Protected with SiteGuarding.com Antivirus