Strona główna

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu w sprawie zatrudnienia opiekuna osoby starszej

Posted by on 18 maj 2015 in Aktualności | Comments Off

DYREKTOR  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  NOWYM TOMYŚLU po­szu­kuje osób do za­trud­nie­nia na sta­no­wi­sko opie­kuna osoby starszej Miej­sce pracy : Te­ren Mia­sta i Gminy Nowy To­myśl — w miej­scu za­miesz­ka­nia osoby wy­ma­ga­ją­cej usług opiekuńczych Forma za­trud­nie­nia : umowa — zle­ce­nie (mie­sięczna ilość go­dzin uza­leż­niona od po­trzeb klientów) Wy­ma­ga­nia nie­zbędne oby­wa­tel­stwo polskie, pełna zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych oraz ko­rzy­sta­nia z pełni praw publicznych, nie­ka­ral­ność za prze­stęp­stwa po­peł­nione...

read more

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOWOTOMYSKI OŚRODEK KULTURY W RAMACH KTÓRYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ RODZINY POSIADAJĄCE KARTY RODZINY 3+ (MAJ 2015 r.)

Posted by on 15 maj 2015 in Rodzina 3+ aktualności | Comments Off

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOWOTOMYSKI OŚRODEK KULTURY W RAMACH KTÓRYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ RODZINY POSIADAJĄCE KARTY RODZINY 3+ (MAJ 2015 r.)

26 MAJA WTOREK godz. 17.00 – HOL OŚRODKA KULTURY DZIEŃ MATKI — GALA DZIECIĘCYCH TALENTÓW. Dla osób ob­ję­tych pro­gra­mem Karta Ro­dziny 3+ za­re­zer­wo­wano 10 zaproszeń. Chętne osoby pro­simy o kon­takt do dnia 20 maja 2015r. tj. środa. Po­zo­stałe im­prezy bez­płatne, in­for­ma­cja na www.nok.home.pl U W A G A !!! W pro­gra­mie nie są brane pod uwagę im­prezy or­ga­ni­zo­wane przez inne in­sty­tu­cje i agen­cje ar­ty­styczne. Je­śli cho­dzi o im­prezy bi­le­to­wane to każ­do­ra­zowo bę­dzie okre­ślona liczba osób, które mogą w ra­mach...

read more

Seniorzy na konferencji „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORA

Posted by on 30 kwi 2015 in Dom Dziennego Pobytu | Comments Off

Seniorzy na konferencji „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORA”

28 kwietna 2015 r. se­nio­rzy z Domu Dzien­nego Po­bytu wzięli udział w kon­fe­ren­cji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Ko­mendę Po­wia­tową Po­li­cji oraz Wyż­szą Szkołę Pe­da­go­giki i Ad­mi­ni­stra­cji w No­wym To­my­ślu. W trak­cie spo­tka­nia po­ru­szone zo­stały te­maty z za­kresu bez­pie­czeń­stwa osób star­szych oraz zdro­wego stylu ży­cia. Wśród oma­wia­nych kwe­stii zna­la­zły się: prze­stęp­czość na szkodę osób star­szych, z uwzględ­nie­niem spo­so­bów jej za­po­bie­ga­nia, przy­kłady oszustw i kra­dzieży oraz ro­dzaje prze­mocy...

read more

Stypendia pomostowe

Posted by on 24 kwi 2015 in Aktualności | Comments Off

Stypendia pomostowe

In­for­ma­cja Agen­cji Nie­ru­cho­mo­ści Rolnych   Pro­gram Sty­pen­diów Po­mo­sto­wych 2015/2016 Sty­pen­dium Po­mo­stowe przy­zna­wane jest na okres pierw­szego roku sta­cjo­nar­nych (dzien­nych) stu­diów ma­gi­ster­skich re­ali­zo­wa­nych w try­bie jed­no­li­tym lub dwu­stop­nio­wym w pol­skich pań­stwo­wych uczel­niach ma­ją­cych upraw­nie­nia ma­gi­ster­skie. Re­gu­la­min przy­zna­wa­nia i prze­ka­zy­wa­nia sty­pen­diów po­mo­sto­wych dla stu­den­tów w roku aka­de­mic­kim 2015/2016 Seg­ment I A (wraz z za­łącz­ni­kami) do­stępny jest na...

read more

Realizacja projektu „ Barwy życia od juniora do seniora – nowotomyska nić integracji międzypokoleniowej ”

Posted by on 24 kwi 2015 in Dom Dziennego Pobytu | Comments Off

Realizacja projektu  „ Barwy życia od juniora do seniora – nowotomyska nić integracji międzypokoleniowej ”

Sto­wa­rzy­sze­nie „ Ro­dzinka ” w No­wym To­my­ślu wraz z part­ne­rem Ośrod­kiem Po­mocy Spo­łecz­nej od 01.04.2015r. do 28.12.2015r. re­ali­zuje pro­jekt pt.: „ Barwy ży­cia od ju­niora do se­niora – no­wo­to­my­ska nić in­te­gra­cji mię­dzy­po­ko­le­nio­wej ”, w ra­mach Rzą­do­wego Pro­gramu na Rzecz Ak­tyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2014 – 2020, współ­fi­nan­so­wa­nego przez Mi­ni­ster­stwo Pracy i Po­li­tyki Spo­łecz­nej. Uczest­ni­kami za­da­nia są osoby w wieku po­pro­duk­cyj­nym za­miesz­ku­jące po­wiat...

read more
Protected with SiteGuarding.com Antivirus