Strona główna

Dzień Dziecka w Klimkowej Osadzie

Posted by on 3 lip 2015 in Aktualności | Comments Off

Dzień Dziecka w Klimkowej Osadzie

30 czerwca 2015 roku w sło­neczne po­po­łu­dnie, w ma­low­ni­czo po­ło­żo­nej osa­dzie w Ci­chej Gó­rze, Ośro­dek Po­mocy Spo­łecz­nej w No­wym To­my­ślu wraz z Peł­no­moc­ni­kiem Bur­mi­strza ds. Uza­leż­nień oraz Od­dzia­łem Re­jo­no­wym Pol­skiego Czer­wo­nego Krzyża w No­wym To­myśl zor­ga­ni­zo­wał im­prezę ple­ne­rową z oka­zji ra­do­snego roz­po­czę­cia wa­ka­cji po­łą­czoną z ob­cho­dami „Dnia Dziecka”. Do wspól­nej za­bawy za­pro­szono 150 dzieci wraz z ro­dzi­cami. W tym dniu miej­sce to prze­peł­nione było mno­go­ścią atrak­cji dla...

read more

U W A G A !!!

Posted by on 1 cze 2015 in Aktualności | Comments Off

DNIA 05 CZERWCA (PIĄTEK) 2015 r. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM TOMYŚLU BĘDZIE NIECZYNNY

read more

Majowy piknik integracyjny pod hasłem „ Od juniora do seniora ”

Posted by on 25 maj 2015 in Dom Dziennego Pobytu | Comments Off

21 maja 2015 r. w czwart­kowe sło­neczne przed­po­łu­dnie w Go­spo­dar­stwie Agro­tu­ry­stycz­nym Klim­kowa Osada w Ci­chej Gó­rze od­był się ma­jowy pik­nik in­te­gra­cyjny pod ha­słem „ Od ju­niora do se­niora”. Na wspól­nej za­ba­wie i bie­sia­do­wa­niu spo­tkali się be­ne­fi­cjenci re­ali­zo­wa­nego pro­jektu „ Barwy ży­cia od ju­niora do se­niora – no­wo­to­my­ska nić in­te­gra­cji mię­dzy­po­ko­le­nio­wej” współ­fi­nan­so­wa­nego przez Mi­ni­ster­stwo Pracy i Po­li­tyki Spo­łecz­nej. Atrak­cji było co nie­miara. Naj­pierw po­li­cjanci...

read more

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu w sprawie zatrudnienia opiekuna osoby starszej

Posted by on 18 maj 2015 in Aktualności | Comments Off

DYREKTOR  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  NOWYM TOMYŚLU po­szu­kuje osób do za­trud­nie­nia na sta­no­wi­sko opie­kuna osoby starszej Miej­sce pracy : Te­ren Mia­sta i Gminy Nowy To­myśl — w miej­scu za­miesz­ka­nia osoby wy­ma­ga­ją­cej usług opiekuńczych Forma za­trud­nie­nia : umowa — zle­ce­nie (mie­sięczna ilość go­dzin uza­leż­niona od po­trzeb klientów) Wy­ma­ga­nia nie­zbędne oby­wa­tel­stwo polskie, pełna zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych oraz ko­rzy­sta­nia z pełni praw publicznych, nie­ka­ral­ność za prze­stęp­stwa po­peł­nione...

read more

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOWOTOMYSKI OŚRODEK KULTURY W RAMACH KTÓRYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ RODZINY POSIADAJĄCE KARTY RODZINY 3+ (MAJ 2015 r.)

Posted by on 15 maj 2015 in Rodzina 3+ aktualności | Comments Off

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOWOTOMYSKI OŚRODEK KULTURY W RAMACH KTÓRYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ RODZINY POSIADAJĄCE KARTY RODZINY 3+ (MAJ 2015 r.)

26 MAJA WTOREK godz. 17.00 – HOL OŚRODKA KULTURY DZIEŃ MATKI — GALA DZIECIĘCYCH TALENTÓW. Dla osób ob­ję­tych pro­gra­mem Karta Ro­dziny 3+ za­re­zer­wo­wano 10 zaproszeń. Chętne osoby pro­simy o kon­takt do dnia 20 maja 2015r. tj. środa. Po­zo­stałe im­prezy bez­płatne, in­for­ma­cja na www.nok.home.pl U W A G A !!! W pro­gra­mie nie są brane pod uwagę im­prezy or­ga­ni­zo­wane przez inne in­sty­tu­cje i agen­cje ar­ty­styczne. Je­śli cho­dzi o im­prezy bi­le­to­wane to każ­do­ra­zowo bę­dzie okre­ślona liczba osób, które mogą w ra­mach...

read more
Protected with SiteGuarding.com Antivirus