Strona główna

Spotkania z uczennicami z ZSZiL im. dra K. Hołogi w Domu Dziennego Pobytu

Posted by on 17 kwi 2015 in Dom Dziennego Pobytu | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkania z uczennicami z ZSZiL im. dra K. Hołogi w Domu Dziennego Pobytu

W ra­mach ak­cji cha­ry­ta­tyw­nej „ Po­mocna Dłoń” re­ali­zo­wa­nej w ZSZiL im. dra K. Ho­łogi, trzy uczen­nice z tejże szkoły pro­wa­dziły za­ję­cia w Domu Dzien­nego Po­bytu w No­wym To­my­ślu. Pod­czas tych spo­tkań se­nio­rzy pod okiem uczen­nic wy­ko­nali torby pa­pie­rowe na pre­zenty, kule do ką­pieli oraz wspólny pla­kat ze zdję­ciami upa­mięt­nia­jący ich wi­zyty. Na ostat­nim spo­tka­niu uczen­nice upie­kły prze­pyszne ba­beczki i przy ka­wie po­że­gnały się z se­nio­rami. Wszyst­kie za­ję­cia upły­wały w życz­li­wej at­mos­fe­rze,...

read more

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

Posted by on 14 kwi 2015 in Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

Sza­nowni Państwo, Fun­da­cja Po­mocy Wza­jem­nej Barka ma przy­jem­ność za­pro­sić na spo­tka­nie in­for­ma­cyjne na te­mat po­wo­ły­wa­nia no­wych i wspie­ra­nia ist­nie­ją­cych pod­mio­tów eko­no­mii społecznej. Spo­tka­nie in­for­ma­cyjne od­bę­dzie się w dniu: 22 kwiet­nia 2015 roku o godz. 10.00 w Po­wia­to­wym Urzę­dzie Pracy w No­wym To­my­ślu (ul. Ko­le­jowa 2) w sali 18. Na spo­tka­niu po­ru­szane będą na­stę­pu­jące zagadnienia: 1. Po­wo­ły­wa­nie Spół­dzielni So­cjal­nych. 2. Po­zy­ski­wa­nie środ­ków dla no­wych spół­dzielni...

read more

SPOTKANIE WIELKANOCNE

Posted by on 7 kwi 2015 in Aktualności, Dom Dziennego Pobytu | Komentowanie nie jest możliwe

SPOTKANIE WIELKANOCNE

We wto­rek 31 marca 2015 r. w Domu Dzien­nego Po­bytu od­było się Spo­tka­nie Wiel­ka­nocne. Uro­czy­sty na­strój, wio­senne de­ko­ra­cje, a przede wszyst­kim ser­deczne słowa i przy­ja­zne uśmie­chy, to wszystko spra­wiło, że spo­tka­nie se­nio­rów prze­bie­gało w nie­zwy­kle mi­łej i nie­malże ro­dzin­nej at­mos­fe­rze. Szcze­gól­nie mi­łym ak­cen­tem spo­tka­nia była wi­zyta Dy­rek­tora Ośrodka Po­mocy Spo­łecz­nej p. Da­nuty Mi­cha­ło­wicz oraz Bur­mi­strza p. Wło­dzi­mie­rza Hib­nera. Pod­czas spo­tka­nia nie za­bra­kło ży­czeń...

read more

Świąteczna pomoc Nowotomyślan

Posted by on 30 mar 2015 in Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Świąteczna pomoc Nowotomyślan

W dniach 20–21 marca 2015 roku pod pa­tro­na­tem Wiel­ko­pol­skiego Banku Żyw­no­ści, Ośro­dek Po­mocy Spo­łecz­nej w No­wym To­my­ślu w trzech no­wo­to­my­skich mar­ke­tach: Bie­dronka ul. Wi­tosa i ul. Ko­mu­nalna oraz Netto ul. Ko­le­jowa zor­ga­ni­zo­wał Świą­teczną Zbiórkę Żyw­no­ści. Te­go­roczną zbiórkę prze­pro­wa­dzili wo­lon­ta­riu­sze – ucznio­wie Ze­społu Szkół Za­wo­do­wych i Li­ce­al­nych im. dra Ka­zi­mie­rza Ho­łogi w No­wym To­my­ślu oraz dru­żyna Har­cer­ska „Buki” w No­wym To­my­ślu. W ra­mach Wiel­ka­noc­nej zbiorki udało...

read more

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

Posted by on 19 mar 2015 in Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

21 paź­dzier­nika 2014 r. Gmina Nowy To­myśl za­warła Po­ro­zu­mie­nie Part­ner­skie z Wo­je­wódz­twem Wiel­ko­pol­skim, któ­rego ce­lem jest re­ali­za­cja Pro­gramu „Wiel­ko­pol­ska Karta Ro­dziny” wpro­wa­dzo­nego uchwałą Nr 4705/2014 Za­rządu Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego z dnia 29 maja 2014 r. Ce­lami wpro­wa­dze­nia Pro­gramu „Wiel­ko­pol­ska Karta Ro­dziny” są m.in.: • pro­mo­wa­nie po­zy­tyw­nego wi­ze­runku i mo­delu ro­dziny wie­lo­dziet­nej, • wspie­ra­nie ro­dzin wie­lo­dziet­nych, • bu­do­wa­nie przy­chyl­nego ro­dzi­nom...

read more
Protected with SiteGuarding.com Antivirus