Strona główna

Darmowy angielski dla dzieci w ramach KDR

Posted by on 5 sie 2015 in Aktualności, Rodzina 3+ aktualności | Comments Off

Darmowy angielski dla dzieci w ramach KDR

Dar­mowy in­ter­ne­towy kurs j. an­giel­skiego dla dzieci or­ga­ni­zo­wany w ra­mach KDR. To szansa dla dzieci zwłasz­cza z ma­łych miej­sco­wo­ści. In­for­ma­cje i za­pisy: http://www.minimu.pl/cpr. Za­ję­cia trwają 12 mie­sięcy. Udział w za­ję­ciach jest cał­ko­wi­cie bezpłatny. Pro­jekt or­ga­ni­zo­wany jest w ra­mach ak­cji: Wszyst­kie pol­skie dzieci mó­wią po angielsku Or­ga­ni­za­to­rzy: Fun­da­cja Pe­trus i Aka­de­mia Mini...

read more

Wycieczka nowotomyskich seniorów do Sarbinowa

Posted by on 1 sie 2015 in Aktualności, Dom Dziennego Pobytu | Comments Off

Wycieczka nowotomyskich seniorów do Sarbinowa

W dniach 19.06 – 26.06.2015r. uczest­nicy Domu Dzien­nego Po¬bytu oraz za­przy­jaź­nieni se­nio­rzy z No­wego To­my­śla uczest­ni­czyli w au­to­ka­ro­wej wy­cieczce kra­jo­znaw­czej do Sar­bi­nowa. Po­dróż roz­po­częła się wcze­śnie rano i upły­nęła w mi­łej at­mos­fe­rze. Po do­tar­ciu na miej­sce i za­kwa­te­ro­wa­niu w Ośrodku Wy­po­czyn­ko­wym Po­li­tech­niki War­szaw­skiej wy­ciecz­ko­wi­cze udali się na pierw­szy spa­cer pro­me­nadą ko­rzy­sta­jąc przy tym z do­bro­czyn­nego dzia­ła­nia jodu. Po­mimo nie­sprzy­ja­ją­cej po­gody...

read more

Dzień Dziecka w Klimkowej Osadzie

Posted by on 3 lip 2015 in Aktualności | Comments Off

Dzień Dziecka w Klimkowej Osadzie

30 czerwca 2015 roku w sło­neczne po­po­łu­dnie, w ma­low­ni­czo po­ło­żo­nej osa­dzie w Ci­chej Gó­rze, Ośro­dek Po­mocy Spo­łecz­nej w No­wym To­my­ślu wraz z Peł­no­moc­ni­kiem Bur­mi­strza ds. Uza­leż­nień oraz Od­dzia­łem Re­jo­no­wym Pol­skiego Czer­wo­nego Krzyża w No­wym To­myśl zor­ga­ni­zo­wał im­prezę ple­ne­rową z oka­zji ra­do­snego roz­po­czę­cia wa­ka­cji po­łą­czoną z ob­cho­dami „Dnia Dziecka”. Do wspól­nej za­bawy za­pro­szono 150 dzieci wraz z ro­dzi­cami. W tym dniu miej­sce to prze­peł­nione było mno­go­ścią atrak­cji dla...

read more

U W A G A !!!

Posted by on 1 cze 2015 in Aktualności | Comments Off

DNIA 05 CZERWCA (PIĄTEK) 2015 r. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM TOMYŚLU BĘDZIE NIECZYNNY

read more

Majowy piknik integracyjny pod hasłem „ Od juniora do seniora ”

Posted by on 25 maj 2015 in Dom Dziennego Pobytu | Comments Off

21 maja 2015 r. w czwart­kowe sło­neczne przed­po­łu­dnie w Go­spo­dar­stwie Agro­tu­ry­stycz­nym Klim­kowa Osada w Ci­chej Gó­rze od­był się ma­jowy pik­nik in­te­gra­cyjny pod ha­słem „ Od ju­niora do se­niora”. Na wspól­nej za­ba­wie i bie­sia­do­wa­niu spo­tkali się be­ne­fi­cjenci re­ali­zo­wa­nego pro­jektu „ Barwy ży­cia od ju­niora do se­niora – no­wo­to­my­ska nić in­te­gra­cji mię­dzy­po­ko­le­nio­wej” współ­fi­nan­so­wa­nego przez Mi­ni­ster­stwo Pracy i Po­li­tyki Spo­łecz­nej. Atrak­cji było co nie­miara. Naj­pierw po­li­cjanci...

read more
Protected with SiteGuarding.com Antivirus