Strona główna

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach 23–28 lutego 2015 roku

Posted by on 23 lut 2015 in Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Uprzej­mie in­for­mu­jemy, że w dniach od 23 lu­tego do 28 lu­tego 2015r. Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści or­ga­ni­zuje „Ty­dzień Po­mocy Oso­bom Po­krzyw­dzony Prze­stęp­stwem” . W tych dniach osoby po­krzyw­dzone prze­stęp­stwem będą mo­gły sko­rzy­stać z bez­płat­nych po­rad i in­for­ma­cji udzie­la­nych przez praw­ni­ków, psy­cho­lo­gów oraz przed­sta­wi­cieli in­sty­tu­cji za­an­ga­żo­wa­nych w ww. przedsięwzięcie. pla­kat informacyjny Ko­or­dy­na­cją dzia­łań będą zaj­mo­wać się Ośrodki Po­mocy dla Osób Po­krzyw­dzo­nych...

read more

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOWOTOMYSKI OŚRODEK KULTURY W RAMACH KTÓRYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ RODZINY POSIADAJĄCE KARTY RODZINY 3+ (LUTY 2015 r.)

Posted by on 6 lut 2015 in Rodzina 3+ aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH  PRZEZ NOWOTOMYSKI OŚRODEK KULTURY W RAMACH KTÓRYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ RODZINY  POSIADAJĄCE KARTY RODZINY 3+ (LUTY  2015 r.)

LUTY  2015 r. Fe­rie z NOK-iem 16 lu­tego /poniedziałek/ Godz. 12,00 – Za­bawy na­szych dziad­ków – gry i za­bawy dla każ­dego po­ko­le­nia Godz. 16,00 BALIK dla najmłodszych 17 lu­tego /wtorek/ Godz. 11,00 – 12,30 – Salsa i ru­eda de Ca­sino – Warsz­taty dla mło­dzieży /15–25 lat/ Godz. 16,00 – ro­dzinna Zumba – za­pra­szamy mamy z dziećmi 18 lu­tego /środa/ Godz. 11,00 – Pra­cow­nia wi­trażu /zapisy/ Godz. 12,00 – Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Kota /warsztaty pla­styczne, wy­stawa zdjęć, konkurs/19 lu­tego /czwartek/ Godz. 13,30 – Smo­cze...

read more

Wolontariuszki z Hołogi dla Babć i Dziadków

Posted by on 25 sty 2015 in Dom Dziennego Pobytu | Komentowanie nie jest możliwe

Wolontariuszki z Hołogi dla Babć i Dziadków

Dnia 21 stycz­nia br. w Domu Dzien­nego Po­bytu dzia­ła­ją­cego przy Ośrodku Opieki Spo­łecz­nej w No­wym To­my­ślu, od­były  się uro­czy­ste ob­chody Dnia Babci i Dziadka. Or­ga­ni­za­to­rami tej im­prezy były wo­lon­ta­riuszki ze Szkol­nego Koła Wo­lon­ta­riatu przy Ze­spole Szkól Za­wo­do­wych i Li­ce­al­nych im. dra Ka­zi­mie­rza Ho­łogi, pod opieką Iwony Knop i Jo­lanty Adam­czew­skiej. Współ­praca tych in­sty­tu­cji zo­stała pod­jęta dwa lata temu w trak­cie wspól­nie re­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów, które przy­czy­niły się do...

read more

ŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE POKOLEŃ

Posted by on 18 gru 2014 in Aktualności, Dom Dziennego Pobytu | Komentowanie nie jest możliwe

ŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE POKOLEŃ

17 grud­nia w Domu Dzien­nego Po­bytu w ra­mach re­ali­zo­wa­nego od maja do grud­nia 2014r. pro­jektu „Wiek nie ma zna­cze­nia – no­wo­to­my­ska nić ak­tyw­no­ści mię­dzy­po­ko­le­nio­wej”, współ­fi­nan­so­wa­nego przez Mi­ni­ster­stwo Pracy i Po­li­tyki Spo­łecz­nej na wspól­nym ko­lę­do­wa­niu spo­tkali się be­ne­fi­cjenci za­da­nia. W spo­tka­niu udział wzięli rów­nież za­pro­szeni go­ście: Dy­rek­tor OPS – Pani Da­nuta Mi­cha­ło­wicz, Dy­rek­tor Przed­szkola „ Baj­kowe Za­ci­sze” – Pani Anna Woj­cie­szak, opie­ku­no­wie grupy mło­dzieży...

read more

MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE ANDRZEJKOWE

Posted by on 14 gru 2014 in Dom Dziennego Pobytu | Komentowanie nie jest możliwe

MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE ANDRZEJKOWE

W ra­mach pro­jektu „ Wiek nie ma zna­cze­nia – no­wo­to­my­ska nić ak­tyw­no­ści mię­dzy­po­ko­le­nio­wej ”, współ­fi­nan­so­wa­nego przez MPiPS w śro­dowe po­po­łu­dnie 26.XI.2014r. od­było się mię­dzy­po­ko­le­niowe spo­tka­nie An­drzej­kowe. W karcz­mie „U Bronki”  na wspól­nej za­ba­wie spo­tkały się Ama­zonki zrze­szone w klu­bach w No­wym To­my­ślu  i Opa­le­nicy,  uczest­nicy Domu Dzien­nego Po­bytu oraz mło­dzież li­ce­alna z Ze­społu Szkół Za­wo­do­wych i Li­ce­al­nych im. dra K. Ho­łogi w No­wym To­my­ślu. Na po­czątku spo­tka­nia...

read more
Protected with SiteGuarding.com Antivirus