Strona główna

Wolontariuszki z Hołogi dla Babć i Dziadków

Posted by on 25 sty 2015 in Dom Dziennego Pobytu | Komentowanie nie jest możliwe

Wolontariuszki z Hołogi dla Babć i Dziadków

Dnia 21 stycz­nia br. w Domu Dzien­nego Po­bytu dzia­ła­ją­cego przy Ośrodku Opieki Spo­łecz­nej w No­wym To­my­ślu, od­były  się uro­czy­ste ob­chody Dnia Babci i Dziadka. Or­ga­ni­za­to­rami tej im­prezy były wo­lon­ta­riuszki ze Szkol­nego Koła Wo­lon­ta­riatu przy Ze­spole Szkól Za­wo­do­wych i Li­ce­al­nych im. dra Ka­zi­mie­rza Ho­łogi, pod opieką Iwony Knop i Jo­lanty Adam­czew­skiej. Współ­praca tych in­sty­tu­cji zo­stała pod­jęta dwa lata temu w trak­cie wspól­nie re­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów, które przy­czy­niły się do...

read more

ŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE POKOLEŃ

Posted by on 18 gru 2014 in Aktualności, Dom Dziennego Pobytu | Komentowanie nie jest możliwe

ŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE POKOLEŃ

17 grud­nia w Domu Dzien­nego Po­bytu w ra­mach re­ali­zo­wa­nego od maja do grud­nia 2014r. pro­jektu „Wiek nie ma zna­cze­nia – no­wo­to­my­ska nić ak­tyw­no­ści mię­dzy­po­ko­le­nio­wej”, współ­fi­nan­so­wa­nego przez Mi­ni­ster­stwo Pracy i Po­li­tyki Spo­łecz­nej na wspól­nym ko­lę­do­wa­niu spo­tkali się be­ne­fi­cjenci za­da­nia. W spo­tka­niu udział wzięli rów­nież za­pro­szeni go­ście: Dy­rek­tor OPS – Pani Da­nuta Mi­cha­ło­wicz, Dy­rek­tor Przed­szkola „ Baj­kowe Za­ci­sze” – Pani Anna Woj­cie­szak, opie­ku­no­wie grupy mło­dzieży...

read more

MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE ANDRZEJKOWE

Posted by on 14 gru 2014 in Dom Dziennego Pobytu | Komentowanie nie jest możliwe

MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE ANDRZEJKOWE

W ra­mach pro­jektu „ Wiek nie ma zna­cze­nia – no­wo­to­my­ska nić ak­tyw­no­ści mię­dzy­po­ko­le­nio­wej ”, współ­fi­nan­so­wa­nego przez MPiPS w śro­dowe po­po­łu­dnie 26.XI.2014r. od­było się mię­dzy­po­ko­le­niowe spo­tka­nie An­drzej­kowe. W karcz­mie „U Bronki”  na wspól­nej za­ba­wie spo­tkały się Ama­zonki zrze­szone w klu­bach w No­wym To­my­ślu  i Opa­le­nicy,  uczest­nicy Domu Dzien­nego Po­bytu oraz mło­dzież li­ce­alna z Ze­społu Szkół Za­wo­do­wych i Li­ce­al­nych im. dra K. Ho­łogi w No­wym To­my­ślu. Na po­czątku spo­tka­nia...

read more

Wieczór z Piosenką Włoską

Posted by on 25 lis 2014 in Rodzina 3+ aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Wieczór z Piosenką Włoską

Dla po­sia­da­czy karty Ro­dzina 3+ mamy 10 nie­od­płat­nych wej­śció­wek. Za­in­te­re­so­wane osoby pro­simy o kon­takt do dnia 27 li­sto­pada tj. do czwartku do godz. 15:00– se­kre­ta­riat NOK-u.

read more

TURNIEJ BOWLINGOWY W RAMACH PROJEKTUWIEK NIE MA ZNACZENIANOWOTOMYSKA NIĆ AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ”.

Posted by on 25 lis 2014 in Dom Dziennego Pobytu | Komentowanie nie jest możliwe

TURNIEJ BOWLINGOWY W RAMACH PROJEKTU „ WIEK NIE MA ZNACZENIA – NOWOTOMYSKA NIĆ AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ”.

W ra­mach współ­fi­nan­so­wa­nego przez MPiPS pro­jektu „ Wiek nie ma zna­cze­nia – no­wo­to­my­ska nić ak­tyw­no­ści mię­dzy­po­ko­le­nio­wej”, re­ali­zo­wa­nego od maja do grud­nia 2014,przez No­wo­to­my­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Ama­zonki wraz z part­ne­rem Ośrod­kiem Po­mocy Spo­łecz­nej, be­ne­fi­cjenci za­da­nia za­koń­czyli udział w za­ję­ciach na krę­gielni. Za­ję­cia od­by­wały się w Ho­telu Hi – Fi , który po­siada no­wo­cze­sną krę­giel­nię. Uczest­nicy za­da­nia po­znali nową dzie­dzinę sportu, która jest od­po­wied­nia do...

read more
Protected with SiteGuarding.com Antivirus