Strona główna

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

Posted by on 19 mar 2015 in Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

21 paź­dzier­nika 2014 r. Gmina Nowy To­myśl za­warła Po­ro­zu­mie­nie Part­ner­skie z Wo­je­wódz­twem Wiel­ko­pol­skim, któ­rego ce­lem jest re­ali­za­cja Pro­gramu „Wiel­ko­pol­ska Karta Ro­dziny” wpro­wa­dzo­nego uchwałą Nr 4705/2014 Za­rządu Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego z dnia 29 maja 2014 r. Ce­lami wpro­wa­dze­nia Pro­gramu „Wiel­ko­pol­ska Karta Ro­dziny” są m.in.: • pro­mo­wa­nie po­zy­tyw­nego wi­ze­runku i mo­delu ro­dziny wie­lo­dziet­nej, • wspie­ra­nie ro­dzin wie­lo­dziet­nych, • bu­do­wa­nie przy­chyl­nego ro­dzi­nom...

read more

Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Posted by on 9 mar 2015 in Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Ro­dziny znaj­du­jące się w trud­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej, opie­ku­jące się dziećmi w cięż­kim sta­nie kli­nicz­nym, mogą ubie­gać się o roczne sty­pen­dium Sto­wa­rzy­sze­nia SPES. Wnio­ski przyj­mu­jemy do 6 kwiet­nia br. Szcze­gó­łowe in­for­ma­cje znaj­dują się w za­łą­czo­nych ma­te­ria­łach oraz na stro­nie: www.spes.org.pl/stypendia       Sty­pen­dia SPES —...

read more

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach 23–28 lutego 2015 roku

Posted by on 23 lut 2015 in Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Uprzej­mie in­for­mu­jemy, że w dniach od 23 lu­tego do 28 lu­tego 2015r. Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści or­ga­ni­zuje „Ty­dzień Po­mocy Oso­bom Po­krzyw­dzony Prze­stęp­stwem” . W tych dniach osoby po­krzyw­dzone prze­stęp­stwem będą mo­gły sko­rzy­stać z bez­płat­nych po­rad i in­for­ma­cji udzie­la­nych przez praw­ni­ków, psy­cho­lo­gów oraz przed­sta­wi­cieli in­sty­tu­cji za­an­ga­żo­wa­nych w ww. przedsięwzięcie. pla­kat informacyjny Ko­or­dy­na­cją dzia­łań będą zaj­mo­wać się Ośrodki Po­mocy dla Osób Po­krzyw­dzo­nych...

read more

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOWOTOMYSKI OŚRODEK KULTURY W RAMACH KTÓRYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ RODZINY POSIADAJĄCE KARTY RODZINY 3+ (LUTY 2015 r.)

Posted by on 6 lut 2015 in Rodzina 3+ aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH  PRZEZ NOWOTOMYSKI OŚRODEK KULTURY W RAMACH KTÓRYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ RODZINY  POSIADAJĄCE KARTY RODZINY 3+ (LUTY  2015 r.)

LUTY  2015 r. Fe­rie z NOK-iem 16 lu­tego /poniedziałek/ Godz. 12,00 – Za­bawy na­szych dziad­ków – gry i za­bawy dla każ­dego po­ko­le­nia Godz. 16,00 BALIK dla najmłodszych 17 lu­tego /wtorek/ Godz. 11,00 – 12,30 – Salsa i ru­eda de Ca­sino – Warsz­taty dla mło­dzieży /15–25 lat/ Godz. 16,00 – ro­dzinna Zumba – za­pra­szamy mamy z dziećmi 18 lu­tego /środa/ Godz. 11,00 – Pra­cow­nia wi­trażu /zapisy/ Godz. 12,00 – Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Kota /warsztaty pla­styczne, wy­stawa zdjęć, konkurs/19 lu­tego /czwartek/ Godz. 13,30 – Smo­cze...

read more

Wolontariuszki z Hołogi dla Babć i Dziadków

Posted by on 25 sty 2015 in Dom Dziennego Pobytu | Komentowanie nie jest możliwe

Wolontariuszki z Hołogi dla Babć i Dziadków

Dnia 21 stycz­nia br. w Domu Dzien­nego Po­bytu dzia­ła­ją­cego przy Ośrodku Opieki Spo­łecz­nej w No­wym To­my­ślu, od­były  się uro­czy­ste ob­chody Dnia Babci i Dziadka. Or­ga­ni­za­to­rami tej im­prezy były wo­lon­ta­riuszki ze Szkol­nego Koła Wo­lon­ta­riatu przy Ze­spole Szkól Za­wo­do­wych i Li­ce­al­nych im. dra Ka­zi­mie­rza Ho­łogi, pod opieką Iwony Knop i Jo­lanty Adam­czew­skiej. Współ­praca tych in­sty­tu­cji zo­stała pod­jęta dwa lata temu w trak­cie wspól­nie re­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów, które przy­czy­niły się do...

read more
Protected with SiteGuarding.com Antivirus